Lecturer in Strategic Management

Job Overview

Location
Cardiff, Wales
Job Type
Full Time
Date Posted
1 month ago

Additional Details

Job ID
6549
Job Views
50

Job Description

Cardiff Metropolitan University - Cardiff School of Management


Job Title: Lecturer in Strategic Management

School/Unit: Cardiff School of Management

Location: Llandaff Campus, Cardiff

Salary: Grade 7A/B, £40,322 - £45,361 per annum

Hours: 37 hours per week

Tenure: Permanent

Welsh University of the Year 2021 by The Times and The Sunday Times Good University Guide. 

Our performance in this year’s Guide is exceptional.  Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience. 

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

The Opportunity

Cardiff School of Management is one of Cardiff Metropolitan University’s five schools. Based in our state of the art facility near to the heart of the capital city we offer a wide range of programmes at undergraduate and postgraduate level.

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience. An established or promising research profile in the field of Strategic Management and very good teaching experience on relevant programmes is essential. 

To be successful you will further enrich our students’ experience through your expertise and subject knowledge as evidenced through your qualifications and experience.

Principal Duties and Responsibilities

You will be required to make a significant contribution to the delivery of our programmes, including the Higher Diploma at ICBT in Sri Lanka and will contribute to the delivery of strategy on our taught undergraduate and postgraduate programmes which will depend on your areas of expertise  & experience. Enthusiastic about student-centred pedagogy, you will contribute to education delivery, including programme management as required, across the range of undergraduate and postgraduate programmes. You will also make a significant contribution to employability, and professional engagement with relevant internal and external organisations, at a regional, national and international level. 

You will be expected to contribute to the research profile of the department and to meet the qualitative and quantitative requirements for submission to the next Research Excellence Framework.

What we are looking for - Experience & Strengths

 • A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.
 • A sound understanding of pedagogy.
 • A sound understanding of research/innovation and scholarly activity.
 • Ability to develop teaching and/or research programmes and the provision of learning support.
 • Ability to design teaching and learning material.
 • Ability to employ appropriate assessment methods.
 • Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem-solving skills to improve performance.
 • Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at conferences, reports on findings, publications, feedback etc.
 • Experience of HE teaching or equivalent.
 • Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.

What we are looking for - Essential Qualifications

 • A good honours degree
 • An earned doctoral level qualification
 • Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment). 

How to apply

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Dr Nicola Bolton, Head of Department and Principal Lecturer in Marketing and Strategy at [email protected]

To start your application please visit www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Closing date: Monday 7 December 2020, 16:30 pm.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds.  We appoint on merit.

Due to the coronavirus pandemic all of our recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible.

Further Information

Full Job Description and Person Specification

Our Candidate Pack

Please visit our website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

Teitl y Swydd: Darlithydd mewn Rheolaeth Strategol

Lleoliad: Campws Llandaf

Ysgol/Uned: Ysgol Reoli Caerdydd

Cyflog: Gradd 7A/B, £40,322 - £45,361 y flwyddyn

Oriau: 37 awr yr wythnos

Deiliadaeth: Parhaol

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times and The Sunday Times Good University Guide. 

Mae ein perfformiad yng nghanllaw eleni yn eithriadol.  Ein Prifysgol ddangosodd y cynnydd mwyaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein rhoi yn y 40 uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr. 

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi golygu bod y Brifysgol wedi denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym bellach yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y Cyfle

Mae Ysgol Reoli Caerdydd yn un o bum ysgol Prifysgol Metropolitan Caerdydd. O’n cyfleuster modern trawiadol ger calon y brifddinas, cynigion ystod eang o raglenni ar lefel israddedig ac ôlraddedig.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr. Mae proffil ymchwil sefydledig neu addawol ym maes  Rheolaeth Strategol a phrofiad addysgu da iawn ar raglenni perthnasol yn hanfodol. 

Er mwyn bod yn llwyddiannus byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach drwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth am bwnc fel y dangosir drwy eich cymwysterau a'ch profiad.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Bydd gofyn i chi wneud cyfraniad sylweddol at gyflwyno ein rhaglenni, gan gynnwys y Diploma Uwch yn ICBT yn Sri Lanka a byddwch yn cyfrannu at gyflawni strategaeth ein rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig a addysgir a fydd yn dibynnu ar eich meysydd o arbenigedd a phrofiad.

Yn frwdfrydig ynghylch addysgeg sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr, byddwch yn cyfrannu at ddarparu addysg, gan gynnwys rheoli rhaglenni yn ôl y gofyn, ar draws yr ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig. Byddwch hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflogadwyedd, ac ymgysylltiad proffesiynol â sefydliadau mewnol ac allanol perthnasol, ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol. 

Bydd disgwyl i chi gyfrannu at broffil ymchwil yr adran a bodloni'r gofynion ansoddol a meintiol i'w cyflwyno i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano - Profiad a Chryfderau

 • Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.
 • Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.
 • Dealltwriaeth gadarn o ymchwil/arloesi a gweithgarwch ysgolheigaidd.
 • Y gallu i ddatblygu rhaglenni addysgu a/neu ymchwil a darparu cymorth dysgu.
 • Y gallu i gynllunio deunydd addysgu a dysgu.
 • Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.
 • Y gallu i nodi meysydd i'w gwella a defnyddio sgiliau menter a datrys problemau i wella perfformiad.
 • Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amrywiaeth o ffyrdd – cyflwyniadau mewn cynadleddau, adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac ati.
 • Profiad o addysgu AU neu gymhwyster cyfatebol.
 • Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chymorth/mentora llinell gyntaf i gydweithwyr eraill.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano - Cymwysterau Hanfodol

 • Gradd anrhydedd da.
 • Cymhwyster lefel doethuriaeth a enillwyd.
 • Y gallu i ennill Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt (cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd i ddechrau eich cyflogaeth).

Sut i wneud cais

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â Dr Nicola Bolton, Pennaeth Adran a Phrif Ddarlithydd mewn Marchnata a Strategaeth yn [email protected]                                   

I ddechrau eich cais ewch i'r www.cardiffmet.ac.uk/jobs 

Dyddiad cau: Dydd Llun 7 Rhagfyr  2020, 4:30 yh.

Os bydd nifer fawr o geisiadau'n dod i law, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi ar sail teilyngdod.

Oherwydd y pandemig coronafeiwrs, mae ein holl recriwtio'n cael ei gynnal bron. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl.

Rhagor o Wybodaeth

Disgrifiad Swydd Llawn a Manyleb y Person

Ein Pecyn Ymgeiswyr

Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, ein manteision, ein cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd i ddatblygu a datblygu gyrfa.

Location:Cardiff
Salary:£40,322 to £45,361 per annum. Grade 7A/B
Hours:Full Time
Contract Type:Permanent
Placed On:10th November 2020
Closes:7th December 2020

Similar Jobs

Queen Mary University of London - William Harvey Research Institute

Postdoctoral Research Assistant

Full Time

Global Banking School

Business Management Lecturer

Full Time

Global Banking School

Module Leader (Business)

Full Time

Global Banking School

Business Management Lecturer

Full Time

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Accept